รายละเอียด เงื่อนไขและกติกา

 1. ผู้โชคดีจะต้องกรอกรายละเอียดในระบบให้ครบถ้วน เพื่อลุ้นชิงโชค แพคเกจทัวร์ประเทศเยอรมัน โดยทุกๆการซื้อสินค้าสตีเบล เอลทรอน 1 ชิ้น สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง
 2. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563
 3. กำหนดจับรางวัลจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ บริษัทสตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด เลขที่ 469 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.stiebeleltronasia.com และ Facebook page Stiebel Eltron Asia
 4. บริษัทจะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลล์ที่ท่านได้ส่งเข้าร่วมรายการ หรือตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน, พาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้าสตีเบล เอลทรอน หรือ บัตรรับประกันและ ใบเสร็จโอนเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาแสดงเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ในการขอรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 6. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัทสตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด เลขที่ 469 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ฝ่ายการขายและการตลาด 035-905-000 ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการจับรางวัล หากเลขกำหนด ถือว่า สละสิทธิ์ และรางวัลถือเป็นโมฆะ หากไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ สามารถยื่นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชนผู้ได้รับมอบอำนาจได้
 7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. พนักงานบริษัทสตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 10. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 12. บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพและการบริการที่อาจะเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายโดยตรง
 13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้การจัดทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ผู้โชคดีจะต้องออกเดินทางตามวันและเวลาที่กำหนด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้โชคดีเป็นสำคัญหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามวันเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศเยอรมนี จะถือว่าผู้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 14. ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางในกรณี อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง หรือเหตุการณ์ใดที่กรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง
 15. ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้บริษัท และตัวแทนของบริษัทใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมสนุกเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทในอนาคต โดยผู้ร่วมสนุกยินยอมใช้ชื่อ ภาพ เสียงในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ร่วมสนุกทราบล่วงหน้า หรือจ่ายค่าตอบแทน
 16. ใบอนุญาติให้จัดให้มีการแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 3/2562 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 035-905-000
 17. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stiebeleltronasia.com
 18. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่า รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติการการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
 19. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-905-000 หรือเฟสบุค Stiebel Eltron Asia หรือผ่าน Line@: @stiebeleltronasia


ยอมรับเงื่อนไขและกติกา

ปิดการรับสมัครแล้ว